Even wachten op de gang

Hij gaf opdracht dat men de apostelen even buiten zou doen staan.
Handelingen 5: 34b

Het kan je zomaar gebeuren dat er verzocht wordt even op de gang te wachten. Meestal gebeurt dat in situaties dat je er even niet bij mag zijn. Er volgt dan een overleg waarvan jij geen getuige mag zijn en je waarschijnlijk later de uitkomst meegedeeld zal worden. Even wachten op de gang. Iets dergelijks komen we tegen in Handelingen 5.

Nadat Petrus en Johannes uit de gevangenis verlost werden, zijn zij in opdracht van een engel van de Heere weer naar de tempel gegaan. Daar moesten zij tot het volk woorden van it leven spreken. Zij staan in de tempel het volk te onderwijzen. Wanneer opgemerkt wordt dat Petrus en Johannes zich niet meer in gevangenis bevinden wordt dit aan de hogepriester, de bevelhebber van de tempelwacht en de overpriesters vertelt.

Petrus en Johannes worden zonder geweld opgehaald en voor de raad gebracht. Met nadruk wordt herhaald dat hun ten strengste verboden was in deze Naam, dat is de Naam van de Heere Jezus Christus, te onderwijzen. Maar Petrus en de apostelen antwoorden: Men moet aan God meer gehoorzaam zijn dan aan mensen. En Petrus verkondigt hen Jezus Die gekruisigd was maar door de Vader weer is opgewekt. Wanneer de raad dit hoort worden plannen gemaakt om hen te doden.

Indrukwekkend hoe Petrus en de apostelen met gevaar voor eigen leven het evangelie verkondigen. Gedreven door de kracht van de Heilige Geest. Gehoorzaam aan hun Zender. Vandaag de dag hoor je verhalen vanuit de vervolgde kerk over broeders en zusters die staan voor hun geloof. Die met gevaar voor eigen leven getuigen van de gekruisigde en opgestane Christus. Hoe zij daarvoor de kracht mogen ontvangen. En wij? Zijn ook wij bereid met gevaar voor eigen leven trouw te blijven? Is de realiteit niet dat wij vaak voor onszelf kiezen?

Dan staat iemand uit de raad op. Het is Gamaliël, een farizeeër. Hij is een leraar van de wet en staat in hoog aanzien bij het volk. Hij geeft de opdracht dat men de apostelen even buiten zou doen staan. Ze moeten als het ware even naar de gang. En volgt een geheim overleg, beraad binnenskamers. Gamaliël probeert de vergadering tot bezinning te brengen. Hij houdt vervolgens een toespraak met als doel de gevoelens van de hoorders tot bedaren te brengen.

Hij houdt hen een stukje geschiedenis voor. In de eerste helft van de eerste eeuw na Christus voorafgaande aan de verwoesting van de tempel in het jaar 70 was er verschillende keren verzet tegen de Romeinse overheersing. Hij noemt hier Theudas en Judas de Galileeër. De strekking van beide voorbeelden is dat wanneer de leider dood is dan verloopt de beweging vanzelf. Behalve wanneer deze beweging vanuit God is.

Gamaliël komt tot de conclusie: niet mee bemoeien en laten gaan. Als het mensenwerk is zal het vanzelf uitdoven, maar als het uit God is laat het zich niet tegenhouden. Zij moeten geen strijders tegen God worden. Hiermee laten de gezagsdragers zich overtuigen. Ze zullen de apostelen niet doden maar laten gaan. Dit doen ze niet eerder dan dat ze de apostelen van de gang er weer bij hebben geroepen en hun verbod herhalen om niet te spreken in de Naam van Jezus. Na hen gegeseld te hebben laten ze hen gaan.

Daar gaan de strijders voor God. Ze zijn verblijd omdat ze waardig geacht werden omwille van Zijn Naam te lijden. Strijden tegen God zal altijd op niets uitlopen. Dan moet de mens het onderspit delven. Want het werk van God is niet te keren omdat Hij erover waakt. In die wetenschap gaan de apostelen op weg. En ze hielden niet op iedere dag in de tempel en bij de huizen onderwijs te geven en Christus te verkondigen.

Als christen kan het zijn dat je even op de gang wordt gezet. Dat anderen overleggen en bepalen wat jij wel en niet mag doen en zeggen. We zien overheden bepalen wat christenen wel en niet in het openbaar mogen zeggen. In het openbaar getuigen van Christus wordt steeds moeilijker. Laat u hier niet van weerhouden. Ook als het u lijden kost omwille van Zijn Naam. Gamaliël had gelijk toen hij zei dat als het van God is niet afgebroken kan worden.

Daar mogen we op vertrouwen, dat de Heere niet loslaat wat Zijn hand begonnen is te doen. Hij waakt erover. Wees daarom niet bevreesd. Ga verblijd uw weg, ga in Zijn Naam dan zal Hij met Zijn Heilige Geest met u zijn.

Ds. M.J. van Keulen

Laat een reactie achter