Anbi

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: CGK Drogeham
RSIN/Fiscaal nummer: 001949317
Website adres: www.cgkdrogeham.nl
Email: sriba@cgkdrogeham.nl
Telefoonnummer: 0512-332008
Adres: Lytse Wei 22
Postcode: 9289 ZH
Plaats: Drogeham
Postadres: Lytse Wei 22
Postcode: 9289 ZH
Plaats: Drogeham

De Christelijke Gereformeerde Kerk te Drogeham is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben geen statuten. Hun statuut (in de zin van artikel 2:2 lid 2 BW) is hun kerkorde.

Wij zijn een open en gastvrije gemeente, overeenkomstig het gereformeerd belijden.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De kerkorde van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: http://cgk.nl/project/de-kerkorde/.

De Christelijke Gereformeerde Kerken hebben van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Christelijke Gereformeerde Kerk te Drogeham.

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad …. leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

De commissie van beheer/penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

C. Doelstelling/visie

De Christelijke Gereformeerde Kerken erkennen de Belijdenis des Geloofs van de gereformeerde kerken in Nederland, de Heidelbergse Catechismus en de Leerregels van de synode van Dordrecht, gehouden in 1618 en ’19 als de volledige uitdrukking van hun geloof. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar kerkelijk leven en haar financiën.

  1. De Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland zijn overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
  3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Christelijke Gereformeerde Kerken kunt u vinden via deze link: http://cgk.nl/download/beleidsplan-christelijke-gereformeerde-kerken/.

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant(en) van onze gemeente wordt mede geregeld volgens advies van deputaten financiële zaken, ingevolge art. 4 bijlage 36 (art. 50 K.O.). Advies inzake de minimum predikantstraktementen en overige emolumenten voor de predikanten vindt u hier: http://cgk.nl/download/predikantstraktementen-en-emolumenten.

De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in bijlage 48 (art 84 K.O.), daarbij wordt aangesloten bij de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: http://cgk.nl/project/cao-kerkelijk-werkers/.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd aan de diaconie.
Diverse activiteiten vinden plaats onder verantwoordelijkheid van commissies en werkgroepen, zoals de commissie van beheer, evangelisatiecommissie etc.
Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
Evt. kan een verwijzing/link worden toegevoegd naar andere pagina’s over activiteiten op de website van de gemeente.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 begrotingrekeningrekening
 201920192018
baten   
    
Opbrengsten uit bezittingen €          125 €           133 €             614
Bijdrage gemeenteleden €    77.250 €     82.770 €       77.648
Subsidie en overige bijdragen van derden €    71.631 €     71.631 €       71.265
totaal baten (a) €  149.006 €   154.534 €    149.527
    
lasten   
Bestedingen pastoraat (predikant/gastpredikant) €    58.600 €     58.084 €       55.959
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk €    24.441 €     24.363 €       24.920
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk €       6.144 €       6.144 €         6.096
Lasten kerkelijke gebouwen €       9.921 €       9.872 €         8.823
Lasten overige eigendommen en inventarissen €       6.450 €       8.916 €         1.858
Salarissen (koster) €    12.325 €     15.987 €       11.897
Lasten beheer en administratie, bankkosten €       6.570 €       7.317 €         5.674
totaal baten (b) €  124.451 €   130.683 €    115.227
    
Resultaat (totaal a-b) €    24.555 €     23.851 €       34.300
OVERZICHT DIACONIE  
INKOMSTENJAAR CIJFERS 2018 in € JAAR CIJFERS 2019 in €
Saldo 1 januari6.007 5.029
Collecten12.081 11.796
Giften200 340
Kerktelefoon480 384
Rente2 1
Totaal18.770 17.550
    
UITGAVENJAAR CIJFERS 2018 in € JAAR CIJFERS 2019 in €
Bloemen en fruit68 85
Kerktelefoon945 935
Giften150 500
Stichting Woord en Daad360 360
Stichting Red een Kind480 480
Dep. ADMA/Chr. Geref. Jeugdwelzijn1.086 1.095
Kerstfeest 55+382 482
Kerstattenties30 120
Bankkosten101 115
Doorstorting collectes* (zie pagina 17)10.139 9.121
Saldo 31 december5.029 4.257
Totaal18.770 17.550

Doorstorting collectes 2019* Bedrag:

Botswana Kleuterschool Kaikagu (BOT129) € 1.521,–
Jeruzalem werkplek autistische jongeren (ISR134) € 2.907,–
Nederland St. Hoop voor vluchtelingen (NED133) € 434,–
Senegal Medische missie (SEN136) € 497,–
Oekraïne Kiev Chr. onderwijs (OEK080) € 264,–
OMF werk in Thailand € 245,–
Mozambique noodhulp € 1.299,–
Zuid Soedan noodhulp € 525,–
Dorcas € 684,–
Friendenstimme € 745,–
Totaal € 9.121,–

Toezicht

Wij verklaren dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en op deugdelijke wijze zijn gecontroleerd.

Datum laatste kerkvisitatie: 3-6-2019
Kascontrole kerk uitgevoerd op: 11-02-2020
Kascontrole diaconie uitgevoerd op: 13-02-2020

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via vrijwillige bedragen gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project. NB: kan vervallen als dit niet van toepassing is.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.