Vrouwenvereniging “Liudger”

De vrouwenvereniging “Liudger” is opgericht in februari 1951 door mevrouw Van ‘t Spijker. De naam “Liudger” is ontleend aan de zendeling Liudger die leefde van 742 tot 809. Hij kwam na de dood van Bonifatius in Friesland het evangelie brengen. “Liudger” is een zending-vrouwenvereniging: door diverse acties wordt er geld opgehaald voor de zending of een goed doel.

Acties die worden gehouden zijn o.a. koek- en sinaasappel verkoop en er worden sokken gebreid en verkocht voor de zending of een project.

Wij vergaderen 1x per twee weken op woensdagavond van 19.30 tot 21.30 uur. Elk lid brengt per jaar twee bejaardenbezoekjes. Er worden twee kringvergaderingen gehouden per jaar telkens in ons kerkgebouw. Elk jaar wordt de bondsdag bezocht. Verder helpen de zusters mee met de bazaar en organiseren zij elk jaar de kerstmiddag voor de ouderen en alleenstaanden uit de gemeente. Ook wordt er elk jaar een fietsmiddag georganiseerd voor de leden.

De vereniging telt momenteel  18 leden waarvan 5 in het bestuur zitting hebben.

Er zijn 5 leden die per toerbeurt de leiding hebben elke avond, de sluiting van de avond wordt ook per toerbeurt verzorgt door een van de leden.

De onderwerpen die behandeld worden komen uit ‘Contact’, uitgave van de Bond van Christelijke Gereformeerde Vrouwenverenigingen. In de pauze wordt er koffie of thee gedronken en zorgt iemand voor de traktatie en na de pauze worden de ingekomen stukken behandeld; diegene die de traktatie verzorgd heeft leest nog een gedicht voor en we zingen nog een psalm en dan eindigt zij met ons.

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Harma Postmus, tel. nr. 0512- 331288
Algemeen adjunct: Trijntje de Boer-van der Woude, tel. nr. 0512- 331116, email: jpdeboer47@gmail.com 
Secretaris: Joke Alma-Meerveld, tel. nr. 0512- 351745, email: 9284sj24@hetnet.nl 
Penningmeester: Bienke Storm-Haakma, tel. nr. 0512-332603, email:  bienkestorm@gmail.com 
Bestuurslid: Anneke Zuiderveld, tel. nr. 0512- 36 3007