COVID-19

Update coronabeleid (Januari 2022)

Als kerkenraad hebben wij ons beraden op de maatregelen rondom het coronavirus. Alweer geruime tijd is er een lockdown van kracht die loopt tot 14 januari 2022. Wat de vervolgstappen van de overheid zijn weten we nog niet. Daar waar de overheid de verantwoordelijkheid heeft toe te zien op de veiligheid en volksgezondheid hebben wij als kerkenraad de taak om de overheid te gehoorzamen maar bovenal een roeping om de Heere gehoorzaam te zijn.

Wat is essentieel?
Als gemeente willen we daar waar mogelijk gehoor geven aan het beleid van de overheid en dit af te zetten tegen de plaatselijke situatie en de geestelijke roeping die we hebben. Tijdens deze crisis is ons steeds meer duidelijk geworden dat de erediensten essentieel zijn voor de gemeente en ons persoonlijk geloofsleven. Het wordt als een grote moeite ervaren betrokken te blijven en met name onze jongeren te betrekken. Deze zorgen moeten we niet onderschatten. Hierin verschillen onze opvattingen met die van de overheid en de adviezen die zij geven. Dit ontneemt ons onze verantwoordelijkheden niet en we mogen hiermee ook niet alles relativeren of aan de kant schuiven.

Met bovenstaande overwegingen in acht nemend zijn we tot het volgende beleid gekomen:

Uitnodigingsbeleid
Vanaf zondag 16 januari worden gemeenteleden weer per twee wijken uitgenodigd. Op deze wijze is er voor iedereen de gelegenheid één keer per zondag naar de kerk te gaan. We willen u vragen zich te houden aan de diensten waarop u uitgenodigd wordt. Alleen zo is er voldoende ruimte om veilig de diensten te kunnen houden. Mocht u om persoonlijke redenen hiervan willen afwijken neem dan contact op met uw wijkouderling.

Afspraken
Tijdens de diensten zijn een aantal basismaatregelen van kracht. Deze zijn nodig om uit te leggen waarom wij het verantwoord en veilig achten om samen te komen rondom Gods geopende Woord. Laten we ons aan deze basismaatregelen houden. Wanneer wij dit niet doen kan dit ongemakkelijk zijn voor mensen die een zwakke gezondheid hebben of werkzaam zijn met zwakkeren en daardoor wellicht niet naar de kerk durven terwijl, als iedereen zich aan de basismaatregelen houdt, dit wel mogelijk zou zijn. Laat iedereen zijn en haar verantwoordelijkheid nemen. Wanneer we rekening houden met elkaar voorkomt dit dat er verdeeldheid ontstaat.

Basismaatregelen
Bij klachten thuisblijven
Houd minimaal 1,5 meter afstand
Maak gebruik van de desinfectie pompjes bij binnenkomst van het kerkgebouw
Schud geen handen
Na de zegen verlaten eerst de mensen die boven op het balkon zitten de kerkzaal, vervolgens zij die aan de pastoriekant zitten en als laatste zij die aan de kant van het parkeerterrein zitten. We verlaten de kerkzaal bank na bank op een geordende manier.
Blijf niet in de hal of op het parkeerterrein napraten

Evaluatie
Omdat er steeds nieuwe ontwikkelingen zijn/komen die met grote onzekerheid gepaard gaan, zullen we regelmatig evalueren en ons beraden op te nemen stappen. In onze besluitvorming zullen we ook de naleving van de afspraken meenemen. Daarom willen we u nogmaals oproepen de afspraken serieus te nemen. We zijn ons ervan bewust dat er zeer verschillend gedacht wordt over de maatregelen en oplossingen. Laten we hierin met de woorden van Filippenzen 2:3 in nederigheid de één de ander voortreffelijker achten dan zichzelf.

Laten we in alles ons vertrouwen stellen in de Heere onze God. Onze lichamelijke gezondheid is van groot belang maar laten we ook waken over onze geestelijke gezondheid. Laten we dit als gemeente biddend doen en alles aan de Heere voorleggen. Laten we elkaar vooral ook vasthouden, bemoedigen en versterken. Dat de Heere ons daarvoor de kracht en wijsheid wil geven onder leiding van Zijn Geest. We hopen en bidden dat op deze manier het gemeentelijk leven doorgang mag vinden.