Vrijheid

En waar de Geest des Heeren is, aldaar is vrijheid.
2 Korinthe 3: 17b

Rond Bevrijdingsdag bezinnen we ons op het grote goed van de in 1945 herkregen vrijheid. Gods Woord spreekt in onze tekst ok over vrijheid. Daarbij gaat het echter niet om politieke vrijheid of zelfbeschikkingsrecht, maar om een zaak die de mens van nature mist. De mens is niet vrij en hij kan zichzelf ook niet bevrijden. Vrijheid in de Bijbelse zin van het woord is het geschenk van Gods verlossingswerk in de geschiedenis van de wereld. Ware vrijheid is er alleen als een gave van God, alleen te ontvangen door het geloof in Zijn Zoon, Jezus Christus, Die Zijn volk bevrijdt van alle slavernij. Daarmee is de werkelijkheid getekend van het leven buiten en zonder God. Sinds de zondeval is dat een slavenbestaan, overheerst door de machten van satan, zonde en dood.

Op de achtergrond van onze tekst klinkt het Evangelie. De Heere Jezus heeft onze zonden in Zijn lichaam op het kruis gebracht. Hij heeft de kop van de vorst der duisternis vermorzeld. Hij heeft de dood verslonden tot overwinning en heeft sindsdien alle macht in hemel en op aarde. In Hem is er nu een volk dat echt vrij is. Zij zijn geen slaven meer van de zonde, maar dienstknechten van God. Bevrijd tot het waarachtige leven onder Christus’ heilsheerschappij.

Aan welke kant staat u? Wie is in jouw leven de baas? Heersen in uw/jouw leven de machten van het verderf? Of heeft Christus het in alles voor het zeggen? Het is één van de twee: u bent een dienstknecht van God óf u bent een slaaf van satan. En als dat laatste het geval is, kunt u wel menen vrij te zijn, maar u bent het niet! Ware vrijheid, zegt de tekst, valt of staat met de Geest van de Heere. De vrijheid die Christus voor de Zijnen verworven heeft, is de vrijheid van de kinderen van God. Het is de vrijheid waardoor ze begeren de wil te doen van hun hemelse Vader; waardoor ze van harte gewillig worden voortaan alleen voor de Heere te leven. Dat is bevrijding tot de dienst van de Heere.

Zo is het in 1945 ook gezegd: alleen om Hem te dienen heeft God ons bevrijd! Wat is daarvan terecht gekomen in de voorbije 78 jaar? Heeft Nederland, hebben wij de Heere gediend als een vrij volk? Zijn we op onze hoede geweest voor de afgoden van de tijd? De vragen stellen is hen beantwoorden. En in ons persoonlijke leven? Hebben we de vrijheid gebruikt om de Heere te zoeken en te dienen? Of hebben ook wij de vrijheid gezocht in een leven buiten God, verslaafd aan de afgoden van economische groei, materialisme en genot?

Echte vrijheid is daar, waar we ons laten leiden door de Geest des levens, Die ons in Christus heeft vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood. Die Geest ontdekt aan de werkelijkheid van ons slavenbestaan, gebonden onder machten die niet alleen in de wereld, maar ook in ons eigen leven openbaar komen. En Hij toont ons Christus als overwinnaar over alle machten van het verderf en zegt: in Christus is er verlossing en ware vrijheid! Die Geest laat ons zien: de goden van de tijd eisen alleen maar en kosten je alles. Maar de Heere Jezus is een Koning, Die alleen maar geeft en alles geeft! Zo brengt die Koning door Zijn Geest zondeslaven onder Zijn heerschappij en dáár is vrijheid. Machtige vrijheid! Geen wet meer die verdoemt. Geen dood meer die heerst. Geen satan meer die hen op kan eisen als zijn eigendom. Geen tiran of dictator meer die aan hun leven raken kan. Christus heeft ze allemaal overwonnen!

Bent u zó vrij? En jij? Zulke mensen zijn te herkennen. Want die Geest Die vrijmaakt, is tegelijk de Geest Die leidt in alle waarheid. Echte vrijheid is gebonden aan het Woord van God. En echt bevrijde mensen zijn daarom mensen die gaan luisteren naar dat Woord. Zij buigen voor dat Woord op alle terreinen van het leven en worstelen om de Heilige Geest en Zijn gemeenschap. Want alleen waar de Geest van de Heere is, daar is ware vrijheid.
Ds. C. Westerink

Laat een reactie achter