Weet dat de HEERE God is

Weet dat de HEERE God is
Psalm 100: 3a

Psalm 100 was de eerste psalm die ik als kind op de zondagschool leerde. Het is een lofpsalm, een psalm die blij maakt. Deze psalm is een intochtslied, gezongen als men de tempel binnentrad. Ga Zijn poorten binnen met een lofoffer, Zijn voorhoven met een lofzang. Zingend en prijzend gaat men de tempel binnen en komt men voor het aangezicht van God. Wanneer men dit doet wordt meteen heel de aarde erbij betrokken. Juich voor de HEERE, heel de aarde; dien de HEERE met blijdschap.

Heel de aarde wordt opgeroepen om voor de HEERE te juichen en Hem met blijdschap te dienen. De hele aarde is immers van de HEERE, aan mensen gegeven om die te bewerken en te onderhouden. De mens als rentmeester die de aarde mag bewonen. Maar nog niet heel de aarde juicht voor de HEERE. Er is nog veel verzet en ongeloof. Maar er komt een dag dat alle knie zich voor de HEERE zal buigen en Hem zal aanroepen. Wanneer de mensen de tempel binnengaan, lopen ze vooruit op wat nog moet komen. Ze zingen zoals het hoort te zijn, dat heel de aarde juicht voor de HEERE.

Komen voor Gods aangezicht. Komen in Zijn huis. Niet vol vrees en beven maar met vrolijk gezang. Van jongeren hoor ik nog wel eens dat het wel wat vrolijker mag in de kerk. Zij hebben psalm 100 aan hun zijde. Met vrolijk gezang voor Gods aangezicht komen, maar daar hoort wel wat bij. Daar hoort de erkenning bij dat de HEERE God is. In de kerk is het niet ons feestje. We verschijnen voor God die HEERE is. Hij is God, Hij alleen. Hij heeft ons gemaakt, Hem behoren wij toe. Wij zijn van Hem, Zijn volk, Zijn schapen. In deze woorden wordt het geheimenis van het verbond van God met Zijn volk uitgedrukt.

Weet dat de HEERE God is; Dat niet wij het voor het zeggen hebben. Dat niet wij op de eerste plaats staan. Dat het niet gaat om mijn woord, mijn ideeën, mijn wil. De HEERE is God. Het is Zijn kerk, Zijn kudde. Als er over schapen wordt gesproken, dan denken we ook aan een herder. In de Bijbel wordt God verschillende keren, ook in de psalmen, als Herder aangeduid. Het beeld van de Herder en zijn schapen voor God en Zijn volk. Een herkenbaar beeld voor een volk met zoveel schapen en herders. Jezus zei van Zichzelf; Ik ben de goede Herder. Ik ben gekomen, opdat zij (de schapen) leven hebben in overvloed. (Joh 10: 10b)

Jezus wil niet alleen leven geven, maar ook overvloed. Hij is een royale Heere. Dat zien we onder andere bij de wonderbare spijziging, bij het wonder dat Hij verricht te Kana. Maar bovenal bij Zijn genadige middelaarswerk aan het kruis op Golgotha. Daar zien we Zijn goedertierenheid en trouw. Psalm 100 eindigt met de woorden; Want de HEERE is goed, Zijn goedertierenheid is voor eeuwig, Zijn trouw van generatie op generatie. Zo was het, zo is het en zo zal het altijd zijn. De HEERE is goedertieren en trouw. Woorden die steeds weer terugkomen in de Bijbel. Denk aan psalm 118 en vooral psalm 136 waar dat steeds terugkerende refrein klinkt; Want Zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid.

Laten we zo in het nieuwe seizoen naderen voor Gods aanzicht. Met blijdschap en vreugde. Waarom? Omdat de HEERE God is. Omdat Hij goedertieren en trouw is. Wanneer het van ons af zou hangen zou er niet veel van terecht komen. Laten we het daarom van de HEERE verwachten. Dat maakt blij. Dat elke generatie, jong en oud Hem zo dankt en prijst om Zijn goedertierenheid en trouw. Die wil Hij ook vandaag nog betonen aan u, jou
en mij.

Weet dat de HEERE God is; Dat we Zijn eigendom zijn in leven en sterven. Dat geeft ruime stof tot vreugde, tot lofzang en aanbidding voor de HEERE Die Koning is. Halleluja!
Ds. M.J. van Keulen

Laat een reactie achter