Meditatie
Maart 2018                        
  bijbelBij uw naam geroepen                        

Maar nu, zo zegt de HEERE, uw Schepper, Jakob, uw Formeerder, Israël: Wees niet bevreesd, want Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van Mij. Jes. 43: 1

Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van Mij. In de aangegeven tekst zien we hoe de joden bij naam worden geroepen, eerst als Jakob en vervolgens als Israël. Wanneer God iemand bij de naam noemt, krijgt zijn of haar leven een nieuwe betekenis, een nieuwe richting.

Denk daarbij maar Saulus die op weg was naar Damascus om de gemeente uit te roeien. Jezus riep Hem bij zijn naam. Saul, Saul, waarom vervolg je Mij. De grote christenvervolger mocht Jezus leren kennen. Ook hij kreeg een nieuwe naam, Paulus en werd verkondiger van het evangelie. Van vervolger werd hij zelfs vervolgde om Christus’ wil.

In het roepen bij de naam zien we de nauwe band tussen God en Zijn volk. Hij kent het volk bij naam. Hij zal hen verlossen. Daardoor wordt het Zijn eigendom. Dat klinkt ook door in de woorden; u bent van Mij. Het is Zijn volk, hij heeft duur voor hen betaald. Maar meer nog Hij heeft Zich aan hen verbonden. Hij is hun God. Hij heeft een verbond met ze gesloten nadat Hij ze eerst bevrijd had uit de slavernij van Egypte. Hij had ze het land belooft en Zijn trouw. Door hen terug te halen en te redden blijft Hij zijn verbond trouw.

We hebben te maken met een God die trouw Zijn woord houdt. Waar het volk zo vaak ontrouw was bleef Hij trouw. Die God is het die ook uw naam kent, die u roept en wil verlossen. Wanneer je gedoopt bent heeft Hij Zich bij de doop al aan je verbonden. Daar klonk het, Ik wil uw God zijn. Hij heeft u daar bij uw naam genoemd. Wanneer u niet gedoopt bent, maar nu Zijn woord hoort. Hij wil zich ook aan u verbinden. Hij roept u bij uw naam, Ik wil uw God zijn.

Hij wil Zijn redding geven, u verlossen door Zijn eigen kostbare bloed dat vergoten is op Golgotha tot verzoening van al onze zonden. Wie in Hem gelooft mag een nieuw mens worden. Aangenomen, geadopteerd door Hem. Hij wil uw Losser zijn. Wie door een ander gelost werd mocht blijvend aanspraak maken op de bescherming en zorg van de losser. Wie Gods eigendom is, wie bij Hem hoort mag aanspraak blijven maken op Gods bescherming en zorg.

U bent van Mij, zegt de Heere. Dat klinkt vandaag de dag verdacht in de oren. De mens vandaag de dag moet autonoom zijn, over zichzelf beschikken, niet afhankelijk zijn van een ander. Dat gaat immers tegen onze natuur in. Onze natuur is op onszelf gericht. Je bent van Mij klinkt bijna slaafs. Wat wordt hier dan mee bedoeld? In de eerste plaats dat er door Jezus Christus duur voor u betaald is. Hij heeft Zijn eigen leven voor u gegeven. Gods liefde is zo groot dat uw leven Hem alles waard is.

In de tweede plaats dat God niet dwingt. Hij heeft u bij uw naam geroepen. U bent vrij om te komen, om op Zijn roepstem te antwoorden. Hij is als een Vader die zijn kind roept. Het kind kan dan twee dingen doe, komen of wegblijven. Dat geldt voor een mens ook. Als God u roept, vraagt God daarmee ook om een reactie van uw en jou kant. Hem volgen of Hem niet volgen.

Wie wegblijft en niet komt zal niet verlost worden. Die zal verloren gaan. Wie echter komt en naar Zijn roepstem hoort, mag zich eigendom weten van de HEERE. Die leert met zondag 1 van de Heidelbergse Catechismus belijden; Dat ik met lichaam en ziel, zowel in leven als in sterven niet mijzelf toebehoor, maar mijn getrouwe Zaligmakers JEZUS CHRISTUS. Met Zijn kostbaar bloed heeft Hij voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle heerschappij van de duivel verlost.

Dit mag u zekerheid in het geloof geven. Dat wat er ook gebeurt, Hij erbij is. Wie Jesaja 43 verder leest zal dit zien. Al moet u door water, Ik ben bij u, door rivieren, u wordt niet overspoeld. Moet u door vuur, het zal u niet verbranden, geen vlam zal u aansteken Want Ik ben de HEERE uw God, uw Heiland, u bent kostbaar in Mijn ogen, Ik heb u lief. Wie zou niet bij zo’n God willen horen? In al die verschillende momenten, moeiten en zorgen in het leven wil God er voor de zijnen zijn, voor u wanneer u Zijn eigendom wilt zijn.

Hoe wordt een mens dan Zijn eigendom? Dat initiatief ligt bij God. Hij heeft u bij uw naam geroepen. Door de Bijbel, Zijn woord tot u gesproken. Hij heeft Zijn Zoon gezonden als losprijs voor velen. Jezus heeft de straf op de zonde gedragen die de mensen verdiend hebben. Hij was trouw, zonder zonde en stierf voor ontrouwe, zondige mensen. Die God wil uw God zijn. Hij houdt van u, Hij heeft u geschapen en geformeerd, u bent waardevol voor Hem.

Zijn liefde voor u staat aan de basis van uw relatie met God. Voor Israël betekende de verlossing uit de Ballingschap dat het thuis mocht komen in het land van de belofte. Vanuit alle windstreken brengt God zijn kinderen thuis. We zien het nog steeds gebeuren hoe de joden thuisgehaald worden en zich steeds meer vestigen in Israël. God blijft trouw aan Zijn belofte, Hij werkt door.

Door het geloof in Jezus Christus worden diegenen die in Hem geloven ook thuisgehaald. Wie in Jezus Christus gelooft mag zich door die trouwe God geroepen weten. Die mag leven als verloste, bevrijdt van alle zonden en ellende.

Betekent dat een leven zonder zorgen en verdriet? Nee, dat niet maar wel een leven met toekomst. Toekomst om eens thuisgehaald te worden en te mogen leven in het beloofde land, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Zie dan op Hem Hij is nog altijd dezelfde. Ook vandaag wil Hij vergeving en verlossing schenken, kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst en het leven tot in eeuwigheid.

Ds. M.J. van Keulen